جاويد کريمي

.جاوید کريمي ته د پامير پوهنتون د ريئس لخوا يو ټوک قرآنکريم ډالۍ شو. جاوید کريمي ته د پامير پوهنتون د ريئس لخوا يو ټوک قرآنکريم ډالۍ شو.جاوید کريمي ته د پامير پوهنتون د ريئس لخوا يو ټوک قرآنکريم ډالۍ شو.جاوید کريمي ته د پامير پوهنتون د ريئس لخوا يو ټوک قرآنکريم ډالۍ شو.جاوید کريمي ته د پامير پوهنتون د ريئس لخوا يو ټوک قرآنکريم ډالۍ شو.جاوید کريمي ته د پامير پوهنتون د ريئس لخوا يو ټوک قرآنکريم ډالۍ شو.جاوید کريمي ته د پامير پوهنتون د ريئس لخوا يو ټوک قرآنکريم ډالۍ شو.جاوید کريمي ته د پامير پوهنتون د ريئس لخوا يو ټوک قرآنکريم ډالۍ شو.جاوید کريمي ته د پامير پوهنتون د ريئس لخوا يو ټوک قرآنکريم ډالۍ شو.جاوید کريمي ته د پامير پوهنتون د ريئس لخوا يو ټوک قرآنکريم ډالۍ شو.جاوید کريمي ته د پامير پوهنتون د ريئس لخوا يو ټوک قرآنکريم ډالۍ شو.جاوید کريمي ته د پامير پوهنتون د ريئس لخوا يو ټوک قرآنکريم ډالۍ شو.جاوید کريمي ته د پامير پوهنتون د ريئس لخوا يو ټوک قرآنکريم ډالۍ شو.جاوید کريمي ته د پامير پوهنتون د ريئس لخوا يو ټوک قرآنکريم ډالۍ شو.

نور ولولئ >

Safiullah

The Chancellor of Pamir University gave him a appreciation letter for his great efforts at the university. The Chancellor of Pamir University gave him a appreciation letter for his great efforts at the university.The Chancellor of Pamir University gave him a appreciation letter for his great efforts at the university.The Chancellor of Pamir University gave him a appreciation letter for his great efforts at the university.The Chancellor of Pamir University gave him a appreciation letter for his great efforts at the university.The Chancellor of Pamir University gave him a appreciation letter for his great efforts at the university.The Chancellor of Pamir University gave him a appreciation letter for his great efforts at the university.The Chancellor of Pamir University gave him a appreciation letter for his great efforts at the university.The Chancellor of Pamir University gave him a appreciation letter for his great efforts at the university.The Chancellor of Pamir University gave him a appreciation letter for his great efforts at the university.

نور ولولئ >