د تضمين کيفيت مديريت خبرتيا!


ټولو محترمو استادانو او کارمندانو ته په درنښت خبر ورکول کيږي چې د تضمين کيفيت اړوند ۱۱ ګوني معيارونه او موارد له ځان سره نوټ او مطالعه کړي. ان شاالله په نږدې راتلونکي کې به په عملي ورکشاپونو کې په تفصيل سره تدريس شي.