د پامیر لوړو زده کړو مؤسسې د متفرقه کانکور ازموینې خبر تیا


هغه ۱۲ باس او ۱۴ پاس شاګردان چې د لومړي کانکور ازموینې څخه پاتې شوي دي، خبر ورکول کیږي چې د روان کال میزان په ۳یمه نيټه زموږ سره په متفرقه کانکور کې ګډون وکړي.