دحقوقواو سیاسي علومو پوهنځي لرلیداوماموریت
(Vision)لرلید


د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی هوډ لري چې په حقوقي او سیاسي برخو کې د با کیفیته عملي او نظري تحصیلي خدمتونو او علمي تحقیقاتو په وړاندې کولو سره په ټولنه کې د عدلي، قضايي او سیاسي ستونزو د حل او د حقوقي او سیاسي پوهې د کچې د لوړولو لپاره هېواد او سیمې ته ژمن، مسلکي او نوښتګر علمي کادرونه وروزي.

Vision

The faculty of Law and Political Sc. plans to provide quality academic, theoretical services and academic researchers in the field of law and politics in order to upgrade law and political knowledge and train professional, innovative and academic cadres to society.

(Mission)ماموریت


د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی د هېواد په کچه د حقوقي او سیاسي علومو په برخه کې د معیاري نظري او عملي زده کړو او علمي څېړنو په برخه کې د یو مخکښ علمي کانون په توګه فعالیت کوي، هېواد او سیمې ته په حقوقي او سیاسي برخه کې د اغیزمنو خدمتونو وړاندې کولو په موخه علمي کادرونه روزي او په هېواد کې د قانون حاکمیت ته بنسټیز کار کوي.

Mission

The faculty of Law and Political Sc. is operating as a leading nationwide academic center in the field of law and political Sc. and offer services in standard theoretical and practical manner. We train academic cadres in the field of law and political Sc. by providing effective services to the country for a fundamental sovereignty.:د حقوقو او سياسي علومو پوهنځي د خپل ليد لوري د ترلاسه کولو لپاره خپل ماموریت په لاندې ډول واضح کوي

    .په عدلي او قضایي برخه کې د موجوده ستونزو څیړنه او حل لارې پيدا کول -

    .د داخلي او بهرني سياست او پاليسۍ د جوړولو لپاره د وړ او مسلکي اشخاصو روزنه -

    .د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د اړتياوو او بازار د غوښتنو پر بنسټ د علمي او تخصصي معياري زده کړو لپاره زمينه برابرول -

    .ټولنې ته د خدمت په موخه پر علم او تکنالوژۍ سنبال او د لوړو وړتياوو لرونکو او ژمنو کادرونو وړاندې کول -

The faculty of Law and Pol. Sc. expresses its mission as bellow for achieving its main goal.

1. Research and finding solutions for the current issues in legal and judicial fields.
2. Training capable and professional personalities for making internal and external policies.
3. Providing ground for academic and expertise standard learning considering market demands in the field of good governance.
4. Offering high standard and committed cadres to society equipped with knowledge and technology.

Bachelor of Laws (LLB)


the website is being edited.......